Soreq Hermona

Prof. Soreq Hermona

Recognition & Awards

2017 - חרמונה שורק, פדן איתנה - חבר באקדמיה אירופה
2017 - חרמונה שורק - חבר באקדמיה אירופה
חרמונה שורק - 2015
prof. Hermona Soreq