Shalev-Shwartz Shai

Prof. Shai Shalev-Shwartz

Recognition & Awards

שי שלו שוורץ - 2016 - רקטור
שי שוורץ - 2015 - ERC